ธนาคารกรุงเทพ ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พักชำระหนี้ 2 เดือน ลงทะเบียน วันนี้ – 15 ส.ค. 64

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 พักชำระหนี้ 2 เดือน ลงทะเบียน ถึง 15 สค 64

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ธนาคารห่วงใยความเดือดร้อนของลูกค้า ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภค และบัตรเครดิต และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้าที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ ลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ 19 ก.ค. 64 – 15 ส.ค. 64 สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ก่อนหน้า ลงทะเบียนได้จนถึง 31 ธ.ค. 64

บัตรเครดิต

มาตรการช่วยเหลือที่ได้รับสิทธิอัตโนมัติ

 1. ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5%
 2. ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%

มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

 1. พักชำระหนี้ 2 เดือน มาตรการเพิ่มเติม เฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ* และนอกพื้นที่ควบคุมฯ*
 2. ลดดอกเบี้ยค้างชำระ โดยต้องชำระหนี้ตามปกติ โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ
 3. เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ
 4. ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลา 36 เดือน ใช้วงเงินคงเหลือได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้
 5. ขยายวงเงินลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า ชั่วคราว (สนใจเข้าร่วมมาตรการนี้ โทร. 0 2638 4000)

กรณีลูกค้าเคยได้รับความช่วยเหลือโดยการขอผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ (Skip Payment) จากมาตรการต่างๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว ต้องการผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ (Skip Payment) ในระยะที่ 3 นี้ต่อไป ต้องมีการชำระหนี้อย่างน้อยดอกเบี้ยที่ค้างชำระ 25%

เพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารสัญญา ผู้สนใจขอรับมาตรการช่วยเหลือที่กำหนดไว้ ตามข้อ 3 และข้อ 4 โปรดแจ้งวันที่ และสาขาธนาคารที่คุณสะดวกในการมาทำสัญญา โดยส่งอีเมลมาที่ CreditCard.collection@bangkokbank.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2638 4111

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan)

 1. พักชำระหนี้ 2 เดือน มาตรการเพิ่มเติม เฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ* และนอกพื้นที่ควบคุมฯ*
 2. เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan)

 1. พักชำระหนี้ 2 เดือน มาตรการเพิ่มเติม เฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ* และนอกพื้นที่ควบคุมฯ*
 2. ลดค่างวด ตามความสามารถในการชำระหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 1. พักชำระหนี้ 2 เดือน มาตรการเพิ่มเติม เฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ* และนอกพื้นที่ควบคุมฯ*
 2. ปรับลดค่างวด
 3. พักชำระเฉพาะเงินต้น และพิจารณาให้ชำระดอกเบี้ยเพียงบางส่วน
 4. พักชำระเฉพาะเงินต้น และพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 5. พักชำระค่างวด

การปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยการรวมหนี้

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ (Debt Consolidation) เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 สงครามการค้า หรือภัยธรรมชาติ

คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ กับธนาคารกรุงเทพ
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีสถานะผ่อนชำระต้องไม่เป็น NPL ณ วันที่ 1 มี.ค. 63

⇒ลงทะเบียนคลิกที่นี้


สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME

 1. พักชำระหนี้ 2 เดือน มาตรการเพิ่มเติม เฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ* และนอกพื้นที่ควบคุมฯ**
 2. สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ SME เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
 3. มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้
 4. สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงานกับสำนักงานประกันสังคม

ดูข้อมูลมาตรการ

หมายเหตุ

*พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เป็นไปตามคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2564 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา
**กรณีนอกพื้นที่ควบคุม แสดงหลักฐาน เช่น ประกาศคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น

ระหว่างพักชำระหนี้ ธนาคารยังคงคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติ โดยลูกค้ามีภาระที่จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในภายหลัง

ธนาคารสงวนสิทธิการพิจารณาตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

⇒ลงทะเบียนคลิกที่นี้

ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 


ออมสิน ประกาศช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยกว่า 7.5 แสนราย พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นานสุด 6 เดือน เริ่มงวดแรก ก.ค. นี้

สินเชื่อ อิ่มใจ ออมสิน กิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กู้ได้ 100,000 บาท

ครม.ไฟเขียว ลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา ทั่วประเทศ เพื่อช่วยประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศ ระยะเวลา 2 เดือน

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจาก อย.

ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และคูปองส่วนลด ต่าง ๆ ได้ที่ 108deal.com

สมัครบัตรผ่อนของ 0% 40 เดือน กับ Citi ที่นี่>>