มาตรการช่วยค่าน้ำ – ไฟ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน

ครม.ไฟเขียว ลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา ทั่วประเทศ เพื่อช่วยประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศ ระยะเวลา 2 เดือน

จากสถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับ มาตรการช่วยค่าน้ำ – ไฟ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน และภาคธุรกิจทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ กรอบวงเงินสำหรับมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า  ให้กฟน. กฟภ. กปน. และกปภ. ขอรับสนับสนุนภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท
มาตรการช่วยค่าน้ำ - ไฟ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
มาตรการช่วยค่าน้ำ – ไฟ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน

มาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนก.ค.-ส.ค. 64  โดยใช้ฐานเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้ 

 1  บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน : ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
 
 2  บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน
  • หากน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน ก.พ. 64 คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
  • กรณีมากกว่าเดือน ก.พ. 64 แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือน ก.พ. 64
  • กรณีมากกว่าเดือน ก.พ. 64 อยู่ระหว่าง 501-1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 + 50% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64
  • กรณีมากกว่าเดือน ก.พ. 64 เกิน 1,000  หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 + 70%  ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3  กิจการขนาดเล็ก(ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก
 
 4  กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร   ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือนธ.ค. 64 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง 
 
มาตรการลดภาระค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก  (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย. 64)

ที่มา : thaigov.go.th, facebook.com/ThaigovSpokesman, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สมัครบัตรผ่อนของ 0% 40 เดือน กับ Citi ที่นี่>>