สินเชื่อ อิ่มใจ ออมสิน กิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กู้ได้ 100,000 บาท

สินเชื่อ อิ่มใจ ออมสิน กิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 กู้ได้ 100000 บาท

รายละเอียด โครงการสินเชื่ออิ่มใจ

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จำนวนเงินให้กู้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น
– ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck
– ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร
– ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์
โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

อัตราดอกเบี้ย
– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
– อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

หลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ
ให้บริการผ่าน Mobile Application MyMo

>>>>>>>สนใจสมัครคลิก

ที่มา : ธนาคารออมสิน

ออมสิน ประกาศช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยกว่า 7.5 แสนราย พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นานสุด 6 เดือน เริ่มงวดแรก ก.ค. นี้

ครม.ไฟเขียว ลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา ทั่วประเทศ เพื่อช่วยประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศ ระยะเวลา 2 เดือน

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจาก อย.

ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และคูปองส่วนลด ต่าง ๆ ได้ที่ 108deal.com

สมัครบัตรผ่อนของ 0% 40 เดือน กับ Citi ที่นี่>>